foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ДГ 45 Морски свят

Морски святГрупа "Морско конче"

Научете повече

Група "Раковина"

Научете повече

Група "Морска звездичка"

Научете повече

Група "Делфинче"

Научете повече

Група "Златна рибка"

Научете повече

Група "Раче осмокраче"

Научете повече

За нас

Капацитет на ДГ: 150 деца

Детска градина № 45 „МОРСКИ СВЯТ” в район ”Аспарухово”гр.Варна, със своята естетическа и емоционална наситеност изгражда облик на своеобразен „Дом на радостта и детските желания” В този дом децата овладяват собствен позитивен опит ,развиват способности и талант, сбъдват детските си мечти.

І. МИСИЯ НА ДГ №45 „МОРСКИ СВЯТ”

 Да осигурява образователна политика за равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

 Да създава позитивна и разнообразна среда за неговото развитие, като запазва и развива българската образователна традиция.

 Да подкрепя и стимулира личностното развитие на всяко дете ,чрез ориентираност към интереса и мотивацията на личността му ,към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

 Да мотивира учителите към реализация на иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес, въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите.

 Да работи за утвърждаване на детската градина като значима институция в обществото, чрез прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование .

ІІ. ВИЗИЯ НА ДГ №45 „МОРСКИ СВЯТ”

 «Дом на щастливото детство», в който децата се чувстват сигурни, спокойни, желани и защитени в общество от връстници и възрастни, в което те изявяват своите умения, способности и удовлетворяват желания и потребности.

 Място, където се разкрива и усвоява българската национална идентичност.

 Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

 Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

 Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.