foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ДГ 45 Морски свят

Морски свят

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, за обществени услугиИздаване на европейско приложение към дипломата за средно образование


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


Издаване на диплома за средно образование